Profil Nordre gate
Utsnitt av profil under Nordre gate. Det grå-sorte laget inneholdt store mengder smiskall og esseslagg. Foto: Julian P. Cadamarteri, NIKU.

Under arbeidet med å rehabilitere vannledningen i Thomas Angells gate, mellom Søndre og Nordre gate, i Trondheim, har NIKU gjennomført en overvåkning av gravearbeidet. Ved utskifting av eldre vannkummer fjerner man omrotede masser fra den gang disse ble satt ned og slik oppstår det en mulighet til å dokumentere profilene ned i uforstyrrede lag. Slik får man muligheten til å dokumentere kulturlagenes utbredelse i området uten å forstyrre disse i nevneverdig grad.

Det har hittil blitt skiftet ut seks kummer, i alle disse er det påvist rester av eldre kulturlag. Kulturlagene i de tre midterste kummene var svært forstyrret av moderne aktivitet slik at man bare hadde enkelte rester bevart. I de to østligste av kummene ble det påvist rester av dyrkingslag ned mot steril undergrunn som kan være så gamle som vikingtid. Det har også dukket opp endel spor etter aktiviteter i denne delen av Thomas Angells gate fra 1600-1800-tallet. I den vestligste av kummene var kulturlagene opptil 2,5 meter tykke og godt bevart med tanke på hvor mange kabler og rør som var gravd ned i gateløpet. Her var det godt bevarte feite organiske lag med mye bevarte bein og trevirke.

Blant de organiske lagene var det ett lag som inneholdt store mengder kalk og dyrepels, dette er mest sannsynlig avfall fra garving av lær som har foregått i området. Lignende lag har blitt dokumentert lengre nord i Nordre gate.

I massen som ble gravd opp for å skifte ut kummen og opprensing av profilen ble det samlet inn 16 kilo med esseslagg. Dette er slagg som dannes i essen under smiing av urenheter i jernet. Det ble også observert ett kompakt lag med mye slagg og hammerskall som kan være rester av ett område med aktivitet knyttet til smiing. Det er ikke klart om dette er avfall som er avsatt direkte eller om det er masse som er transportert dit. I andre middelalderbyer i Norge har man eksempel på dumping av slagg i våtområder.
 

Kummenes plasserin i Thomas Angells gate. Kartgrunnlag: Statens kartverk, Geovekst, 2014
Kummenes plasserin i Thomas Angells gate. Kartgrunnlag: Statens kartverk, Geovekst, 2014

Fra skriftlige kilder vet man at Vaterland og Gautbekken skal ha ligget i området mellom Stiftsgården og Nordre gate. Vaterland er kjent som ett våtområde i senmiddelalderen og etterreformatorisk tid frem til det ble drenert på starten av 1600-tallet og bebygd. Det er godt mulig det er rester av dette våtområdet eller Gautbekken som ledet fra Vaterland til sjøen, som delvis ligger bevart under Nordre gate.