I forbindelse med de geofysiske undersøkelsene vi gjennomførte i Larvik kommune, Vestfold i 2011, fant vi en merkelig struktur ved Berg gamle kirke på Brunlanes. Strukturen ligger i en liten forsenkning i landskapet drøyt 100m nord for kirka, på Bergselvas bredd. Den måler omtrent 30m i lengde og 25m i bredde orientert øst-vest, og selv om strukturen er nærmest hesteskoformet kan den østre halvdelen ha blitt fjernet av elva. Strukturen kan derfor opprinnelig ha hatt en oval form.

anomaly_1_mag
Magnetometerdata fra Berg gamle kirke. Mørke områder er høye magnetiske verdier mens lyse områder er lave verdier. NIKU/LBI ArchPro

I magnetometerdataene ovenfor kan det se ut som at strukturen består av dipole anomalier. Dette er markante negative og positive poler som vises i magnetometerdataene som svært lokale områder bestående av både høye (positive) og lave (negative) magnetiske verdier. Sterke dipole anomalier kan forårsakes av jernholdige metallobjekter, men anomaliene kan også være forårsaket av jernholdige sedimenter eller steiner som har blitt varmet til en høy temperatur.

Berg_01

Magnetometerdata til venstre, sammenlignet med animerte dybdeskiver fra georadardata til høyre. NIKU/LBI ArchPro

De animerte dybdeskivene fra georadarundersøkelsen av området viser en klart avgrenset struktur med reflekterende egenskaper, det vil si at den er konstruert av et relativt kompakt materiale. Siden radardataene er tredimensjonale er det også mulig å si noe om strukturens form i dybden. Som vi kan se fra animasjonen er anomalien nokså bred øverst, mens den smalner noe nedover i dybden. Den er altså nærmest skålformet. Partiet i midten av strukturen ser ut til å bestå av absorberende materiale, dette i motsetning til ytterkantene.

Anomalien ligger altså like nord for Berg gamle kirke. Dette er en romansk steinkirke fra 1100-tallet, med  avlangt skip og et mindre, firkantet kor. Den har små vinduer og tre innganger; to for menigheten og en for geistligheten. I 1882 ble en ny trekirke bygd i nærheten og Berg gamle kirke ble delvis revet ned. Da fant man en grav i murveggen, like ved korets møne. Dette er en gravskikk forbeholdt prominente personer, og det er rimelig å anta at det var en person tilknyttet gården Manvik som lå begravet her. Fra den ble revet og fram til 1960-tallet stod kirken som en ruin. Da ble det bestemt at kirken skulle gjenreises, og det ble samlet inn penger for å sette planen ut i livet. I 1970 kunne den nyrestaurerte kirken igjen åpnes.

Motorisert magnetometerundersøkelse ved Berg gamle kirke. KP/NIKU

Berg gamle kirke ligger ved en elveslette i nærheten av Manvik gård, som på 1100 og 1200-tallet var sete for en fremstående slekt, og det antas at kirken var privat kirke for beboerne på gården. Manvik gård nevnes i 1184, da en av lendmennene til kong Magnus Erlingsson, Lodin av Manvik faller i slaget på Fimreite. På begynnelsen av 1300-tallet tilhørte Manvik sysselmannen i Skien, Stig Håkonsson (død 1335). Hans fars søster Elin var gift med Erling Vidkunsson, og de kan ha arvet gården. I 1408 tilhørte gården deres datterdatter Margareta Eilivsdatter, som ga bort gården til to av sine slektninger i 1420. Gården gikk deretter i arv til Alv Knutsson og til hans sønn Knut Alvsson. Muligens ble den beslaglagt ved hans død, men gården tilhørte senere hans datter Bodil Alvsdatter som var gift med Fader Sparre. Hun ga i 1599 Manvikgodset til kongen. Gården forble krongods til 1658, da den ble pantet bort til borgermester Anders Madssøn. Hans arvinger solgte i 1692 gården til den tidligere stattholderen i Norge Ulrik Frederik Gyldenløve. Gården fulgte deretter grevskapet Larvik, og den ble oppstykket i en rekke leilendingsbruk. Disse ble solgt til selveie i første halvdel av 1800-tallet, etter at familien Treschow hadde overtatt godset.

Så hva er det vi har funnet? Kan strukturen settes i forbindelse med godset på Manvik, eller med den middelalderske kirken? Eller er den moderne? Kanskje det er en naturformasjon? Anomalien har vært vist på flere konferanser uten at noen har kunne gi noe klart svar. Enkelte forslag har vi imidlertid fått:

Naturformasjon: Anomalien ligger like ved et gammelt elveløp. Kan det være elven som har gravd ut et såpass begrenset område? Eller er det utraste masser som har avdekket steiner med kraftig magnetisk signatur?

Moderne struktur: Anomalien er svært markant i datasettene. På andre siden av elven har vi observert store mengder metallholdig avfall. Kan det være en tidligere mølle eller en industribygning? Kanskje en smie eller et ishus? Anomalien har imidlertid en betydelig utstrekning. Den synes ikke på overflaten, og den er ikke markert på de historiske kartene vi har tilgang til.

Arkeologisk struktur:

  • Utpløyd gravhaug
  • Fundamenter til et tårn
  • Båtnaust
  • Karpedam

Har du et godt forslag til hva dette kan være? Send oss gjerne en melding eller skriv en kommentar nedenunder!

Her kan du lese mer om LBI ArchPro

OPPDATERING 25. september 2013
Arkeologer fra Vestfold fylkeskommune har den siste uken gjennomført utgravninger av anomalien. I denne forbindelse har det dukket fram steiner som danner en slags mur, og i massene rundt er det observert en god del murpuss og mørtel. Du kan lese mer om disse undersøkelsene på Kulturarvs Facebook-side.