Utgravningen på Anders madsens gate er nå inne i sin trettende uke, og nå begynner det å se riktig så spennende ut i felt 3. Vi har nå avdekket ned til et nivå hvor vi finner rester av et produksjonsområde. Dette passer godt med de forventningene vi hadde til området før utgravningen. Det er svært spennende, ettersom dette ser ut til å være en type strukturer vi ikke tidligere har hatt mulighet til å undersøke i Tønsberg.

IMG_0612
Oversikt over felt 3 viser plankedekket til venstre i bildet

I det sørøstre området har vi avdekket et relativt stort plankedekke. Dette måler ca. 2 x 5 m, men ser ut til å fortsette inn under nabotomten. Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at gulvet er del av et hus. En mulig tolkning er derfor at det kan være et bakgårdsområde / aktivitetsområde tilknyttet produksjonen på stedet. I en firkantet forsenkning mot vest er det ytterligere plankedekke, men dette fremstår som en smal sti. Området bærer preg av at det har vært ildkrevende aktivitet her, både i form av koksteinslag og brannlag med skjørbrent stein. I tillegg er det relativt store mengder masser som tolkes som mørtel.

 

IMG_0594
Oversiktsbildet viser mørtellag til venstre og plankesti midt i bildet

 

Foreløpig tolker vi dette som et produksjonsområde, muligens knyttet til fremstilling av kalkmørtel. Det kan være en leskegrop vi har funnet, hvor kalken har blitt brent. Det interessate er at ved fjerning av mørtellaget dukket det opp spor av en trekonstruksjon.

IMG_0595
Her ser vi lag med kokstein i front og mørtel lenger bak i bildet

 

Flere typer prosesser har trolig foregått på dette området. Vi håper at naturvitenskapelige prøver vil gi noen svar på hva som kan ha vært laget her. Sett sammen med gjenstandsfunn fra de ulike typene lagene bør dette gi oss spennende ny kunnskap om hvilke oppgaver som ble lagt til utkanten av middelalderbyen. Så langt kan vi si at det er noen gjenstandskategorier som har utmerket seg, ved siden av keramikk og dyrebein. Det har vært relativt mange funn av baksteheller, kammer og bryner. I tillegg er det i enkelte områder funnet en god del jern og slagg.

IMG_0599
Forsenket område med tresti, og mørtel til høyre for dette.

 

Fra skriftlige kilder fra 1200- og 1300-tallet kjenner vi til at noen ildkrevende aktiviteter var plassert i utkanten av byen; smiebodene, hjulmakerne og en badstue er nevnt. Det ser ut til at vi her har påtruffet et område for slike brannfarlige aktiviteter. Foreløpige tolkningsmuligheter for området inkluderer mørtelproduksjon, ølbrygging, baking, og jernbearbeiding. Flere aktiviteter kan ha funnet sted i nærheten av hverandre.

 

IMG_0603
Plankedekket fortsetter inn i nabotomten. Ingen spor av vegger ser ut til å avgrense dekket. Hvilken funksjon har plankedekket?

 

 

IMG_2050
Monica Svendsen graver fram plankedekket. Mange lag venter på oss i profilen som sees foran i bildet.

Det er interessant å se den store forskjellen på type kulturlag og bevaringsforhold som det vi har avdekket i felt 2 og felt 3. I felt 2, som  lå lenger nord, var det tynnere kulturlag og tørrere masser. Her påtraff vi åpne områder som har vært brukt til dyrking, beite, avfall og sikkert som åpne løkker.

IMG_0324
Hus med ildsted i felt 2

I felt 2 var det lite strukturer, men det var likevel spor av aktivitet. I et område syd i feltet hadde vi det vi har tolket som spor av et bygg, sannsynligvis en bygning med en enkel konstruksjon, da det var lite spor av den i marka. Bygget hadde et stort, hellelagt ildsted. En steinrekke har blitt tolket som mulig syll for en vegg. Nord for denne var det et hardpakket gulv. Under gulvet var det også en brannhorisont. Nordsiden av gulvet ble avsluttet av en smal grøft fylt med steiner – dette har vært tolket som en mulig sti eller en dreneringsgrøft. Det kan også ha hatt en relasjon til et bygg eller en aktivitet på stedet. Det er en tradisjon for at det har stått korntørker på tomten i nyere tid, en type bygg som lokalt kalles kjølne. Disse ble brukt til å tørke korn, og også malt.  Kanskje er det en slik kjølne vi har her.

I felt 3 har vi derimot relativt fuktige lag, med flere typer lag, funn og strukturer. I tillegg til det aktivitetsområdet vi nå holder på å grave, har vi også avdekket hjørnet på et bygg som gikk inn under Tollbodgaten. Vi har også fjernet et steinfundament som trolig hørte til i senmiddelalder. Under det fant vi en taktegl, av en skjelden type som det tidligere er gjort noen få funn av på Peterskirken.

IMG_2054
Steinfundament, trolig senmiddelalder.
IMG_2062
Linda Åsheim peker på skillet mellom to typer lag i profil. Disse viste seg å være overgangen mellom den firkantede forsenkningen med trelagt sti, og området med mye mørtel.
  • Det er fortsatt mange spennende lag igjen på Anders Madsens gate. Profilene våre viser oss at vi har flere lag med treverk og brannhorisonter i vente.