På hele dette store området undersøker NIKUs arkeologer om det er bevart middelalderlevninger
På hele dette store området undersøker NIKUs arkeologer om det er bevart middelalderlevninger

Kulverten for Follobanen er bred, langt bredere enn skjæringen for den første Østfoldbanen, kalt Smaalensbanen og gravd ut på 1870-tallet, til venstre på bildet. Skjæringen er etter hvert blitt kalt Klypen i jernbanesjargongen. Mens det øst for Klypen i området syd for Bispegata er tykke kulturlag og spennende funn av steinbygninger, trybygninger, gårdsplasser og brønner, er kulturlagene vest for Klypen bare flekkvis bevart, og de er ganske tynne. Her har det stått en rekke jernbanebygninger, fra «Borgen» bygget i 1921 i nord til Lokomotivverkstedet fra 1892 i syd. Middelalderlevningene er blitt spadd bort, og lite er bevart bortsett fra en del gjenstander og noen oversiktstegninger.

NIKU er i gang med å overvåke Jernbaneverkets maskingraving på hele dette store området, og arkeologene finner flere områder med kulturlag mellom ledningskulverter, grøfter og fundamenter for bygninger og jernbanetraverser. Vi har funnet skomakerens avfall, en flettverksmatte og kokstein i lagene, og peler og stolper går ned i undergrunnen.  Nord for «Borgen» er det funnet deler av en laftebygning, og under kjellergulvet i «Borgen» var det flere steder bevart middelalderlag.

Funn fra utgravningene vil bli publisert i bloggen, så følg med!