Denne uken er vi på Baglergaten 2, på parkeringsplassen foran Politihuset. Her skal det gjøres geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med at det arbeides med å realisere planer om nybygg på eiendommen. Grunnteknikk AS kartlegger grunnforholdene i området, og da er NIKU med for å kartlegge kulturlagsforholdene.

IMG_1482

Opplysningene om grunnforholdene vil kunne danne grunnlag for valg av fundamenteringsmetode og utstrekning av eventuell kjelleretasje.

Ved undersøkelsen skal utstrekningen til automatisk fredede kulturlag kartlegges i forhold til tykkelse, areal og bevaringstilstand. Også tykkelsen på overdekning må kartlegges, for å avklare om pelefundamentering av et nybygg er mulig uten å skade kulturlagene.

For å estimere kulturlagenes tykkelse og karakter på eiendommen samt å registrere grunnvannstanden skal det utføres arkeologisk dokumentert naverboring på 10 punkter.  Ved disse boringene tas det opp boresøyler for hver meter. Boresøylene dokumenteres av arkeolog. Der kulturlag påtreffes tar en representant for Bioforsk ut prøver til tilstandsanalyse og bevaringsforhold, som sendes inn til analyse hos Bioforsk.

Flere større arkeologiske undersøkelser på omkringliggende tomter gjør at man har ganske god kjennskap til hva som kan forventes å finne på tomta. Tiltaksområdet ligger i middelalderbyens utkant ovenfor Torvet og Storgaten, og ligger delvis på baksiden av Peterskirken med kirkegård. Tidlige spor av menneskers aktiviteter i området er registrert i tilknytning til naturbakken og kan dateres til perioden fra jernalder og bakover til yngre bronsealder. Tidligere undersøkelser i området har avdekket ruiner av Peterskirken og dens kirkegård, likeså at kirkegården har blitt utvidet ved flere anledninger mot nord, inn over tidligere profanbebygd område. Undersøkelsene har avdekket ombygginger av steinkirken og gitt indikasjoner på at den har hatt en forgjenger. Steinkirken ble ødelagt ved bybrannen i 1536 og ble ikke gjenoppbygget. Aktivitetsspor fra middelalder omfatter grensemarkeringer, bygningsrester, gatebrolegninger, brønner, ildsteder m.m. samt gjenstander fra bosetnings- og håndverksaktiviteter. Blant annet fant man smedavfall, mem ikke smiene, og det har vært spekulert i om kanskje selve smiområdet har ligget på Baglergaten 2. Bebyggelsen i området synes å ha opphørt på 1300-tallet og området ser ut til, for en periode, å ha mistet sin bymessige karakter. Deler av området har blitt påført store mengder aske og annet brent materiale. Det antas at området etter at den middelalderske bebyggelsen opphørte og kirkegården gikk ut av bruk, igjen fikk funksjon som jordbruks-/ hagebruksarealer, frem til ny bebyggelse på 1800-tallet.

IMG_1685
Boreriggen med 1 m prøve av grunnen