Å tolke en gammel trekonstruksjons funksjon og alder kan i
mange tilfeller være en utfordrende oppgave. Trekonstruksjoner funnet under
bakken, det være seg bygninger, gateløp og trebrolagte gårdsplasser, har
gjerne blitt ødelagt grunnet forfall eller brann. I mange tilfeller har de også
blitt sanert og dekket over med jord- og sandmasser for å kunne sette opp nye byggverk
på samme område. I fjernvarmeprosjektet – som i mange andre arkeologiske utgravninger
– er utgravningsområdet lengder, bredder og dybder definert på forhånd og skal
ikke overskrides. Derfor blir ofte kun tilfeldige deler av konstruksjoner og kulturlag
avdekket, mens resten ligger utenfor utgravningsområdet. Funnomstendighetene
kan derfor være svært varierende, og ikke alle konstruksjonene fremstår som
like tydelige når de først blir avdekket.

Trekonstruksjonene under avdekkingens tidligere fase

Utenfor Nedre Langgate 43 har arkeologene de to siste ukene påtruffet flere trekonstruksjoner som trolig utgjør restene av flere ulike byggefaser. I begynnelsen var situasjonen noe uoversiktlig, da det ble avdekket planker og rundstokker på kryss og tvers i grøften. Det ble også funnet rester av trestabber, og det avdekkede treverket var både brent og ubrent. Jordlagene over og under treverket har blitt tolket som utplaneringsmasser, og i disse massene ble det blant annet funnet noen keramikkskår fra middelalderen.

Ved nærmere undersøkelse og dokumentasjon av treverket var det lenge noe uklart hvilken funksjon dette hadde. Selv om dette langt fra er å anse som et komplisert tilfelle, har det vært nødvendig å fjerne konstruksjonsdeler for å kunne nærme seg en tolkning. Planker andre trerester som ikke formet et tydelig system ble tolket som å være løsrevne bygningsrester, disse ble løftet vekk for å danne et klarere inntrykk av situasjonen.

Gulvplanker påtruffet under bygningsrester

Denne “oppryddingen” har vist at bygningsrestene kon tolkes som husgulv fra middelalderen. Andre mulige tolkninger er at det dreier seg om trebrolegginger i en gate eller en gårdsplass, men tidligere funn av gateløp kun få meter nord for fjernvarmegrøften indikerte at det dreide seg om bygninger. Gulvene var både brente og ubrente, men bestod av brede planker liggende på tvers av fjernvarmegrøften. Det ble dessuten avdekket rundstokker som trolig har utgjort fundamenter under gulvene.

Så langt har det blitt avdekket minimum tre faser med bygningsrester. Minst to av disse har vært ødelagt av brann. Bygningsrestene lå nær middelalderens bryggeområder, og kanskje har arkeologene avdekket deler av datidens sjøboder?