Denne uken graves det på Storgaten 15, hvor det skal oppføres et nybygg. Den delen av eiendommen Storgaten 15 hvor det planlegges oppføring av nybygg er i dag ubebygd og fungerer som privat parkeringsplass. Her blir tomten gravd ut under arkeologisk overvåkning.

niku_ark_ 334220

Eiendommen ligger noe i utkanten av bykjernen i middelalderen, like øst for Olavsklosteret og ruinene av klosterkirken. Eldre, tilgjengelig kartmateriale indikerer at tomta i nyere tid har hatt beskjeden bebyggelse, sannsynligvis bare mindre uthusbebyggelse. NIKU foretok i 2012 en forundersøkelse på tomten. Undersøkelsen avdekket ingen sikre daterbare kulturlag, men den avdekket flere strukturer som antas å være fra middelalder eller tidligere. På naboeiendommene og i området rundt er det registrert automatisk fredete kulturminner ved flere anledninger, blant annet restene av Olavsklosteret og Olavskirken og det forhistoriske gravfeltet som ble avdekket i tilknytning til byggingen av biblioteket.

Den kulturhistoriske verdien for en undersøkelse på eiendommen og de faglige problemstillingene for utgravningen vil være:

  • Bruken av området i middelalderen. Tiltaksområdet ligger i utkanten av byen, men i kort avstand fra Olavsklosteret. Et sentralt spørsmål vil derfor være om det finnes (flere) strukturer eller aktivitetsspor som kan si noe om hvor grensen for Olavsklosteret lå.
  • Bruken av området i svært tidlig middelalder. Finnes det strukturer eller kulturlag som kan fortelle noe om hva området ble brukt til før klosteret ble anlagt? Kan det f.eks. gjenfinnes flere dyrkningsspor, kokegroper, stolpehull e.l. som kan fortelle oss noe om aktiviteter på stedet? Her vil det være viktig å få dateringer på det antatte dyrkningslaget som ble registrert ved forundersøkelsen, og da få innblikk bruken av stedet som jordbruksareal.
  • Gravpraksis i overgangen til middelalder. Fortsetter gravfeltet avdekket på bibliotekstomta også til den sørvestre delen av Storgaten 15? Forundersøkelsen påviste ingen graver innenfor sjakteområdet, men det kan ikke utelukkes at det i området utenfor finnes graver eller spor av aktiviteter tilknyttet gravanlegget.

Undersøkelsene pågår fortsatt, og forhåpentligvis kan vi komme tilbake med interessante resultater etterhvert.

Følg med – neste uke skal NIKU-sykkelen på flere spennende felt i Tønsberg!