Laserskanning har etter hvert blitt et viktig tillegg til dokumentasjon av kulturminner. Skanning har vist seg som en svært nøyaktig og effektiv metode til dokumentasjon og overvåking av ulike kulturminnetyper.

Skanning av Selje kloster

Hva er laserskanning?
Laserskanningsteknologi har vært i bruk innen industri og forskning i over ti år. Det er imidlertid kun i de siste fem årene at kulturminneinstitusjoner rundt om i verden har fått generell tilgang til denne teknologien. Hensikten med laserskanning er å fremstille tredimensjonale overflater som kan viderebehandles og brukes til analyse og visualisering. Innen kulturminevernet skannes det både fra fly og bakke, og alle typer objekter alt fra gravhauger i landskapet til bygninger, bergkunst, gjenstander og feltarkeologi dokmenteres ved denne metoden.

 Fordeler ved laserskanning
Laserskanning er en berøringsfri teknologi som i minimal grad påvirker objektet som skal dokumenteres. I tillegg går datasamlingen i felt svært raskt og effektivt, og er derfor kostnadsbesparende. Skannerne som brukes til landskaps- og bygg/objekt-skanning opererer innenfor laserklasse 3 som anses som ufarlig for mennesker. Laserstrålene som sendes ut fra instrumentene har en punktflate på noen få millimeter og hver stråle belyser objektet kun i få mikrosekunder.

Viktig for kulturminnevernet er at utstyret er bærbart og at måleresultater er nøyaktige. Siden dataene knyttes til eksterne fastmerker er de også etterprøvbare. Dette er svært viktig i en overvåkningssituasjon. Man kan for eksempel skanne et helleristningsfelt som er utsatt for vær, vind og annen slitasje. Etter noen år kan man komme tilbake og gjennomføre et tilsvarende skann, knyttet til de samme fastmerkene som det første. Deretter kan man sammenligne de to skannene for å se hvor slitasjen er størst, for deretter å sette i gang tiltak for å begrense skadene.

NIKU er i ferd med og også å prøve ut denne metoden i forbindelse med tradisjonelle arkeologiske utgravninger. Så langt har vi en rekke svært spennende resultater. Dette først og fremst på våre middelaldergravninger, men vi ønsker også å tilby denne tjenesten opp i mot andre arkeologiske undersøkelser.