Oppmåling og skanning av Urnes Stavkirke 2009, NIKU og Geoplan 3D

NIKU satser bredt på ny teknologi innen oppmåling, dokumentasjon og overvåking av kulturminner. Vi har investert i kunnskap og utstyr og bygget nettverk med samarbeidspartnere, slik at vi nå kan levere bred kompetanse på feltet.

De siste årene har det vært en stor utvikling av nye metoder som vil begrense skadevirkningene ved arkeologiske utgravninger. Teknikkene som benyttes er geografiske informasjonssystemer (GIS), fly- og bakkeskanning, geofysikk og bruk av satellittbilder.

Spesielt kombinasjonen av bruk av de ulike metodene viser seg å gi meget gode resultater ved registrering og overvåking av arkeologiske kulturminner både på og under bakken.

Begrenser skader
Arkeologiske registreringer gjennomføres for eksempel i dag i betydelig grad ved maskinell sjakting. Dette er en metode som er effektiv i forhold til å finne spesielle kulturminnetyper, som for eksempel bosetningsspor overpløyde gravhauger med mer. Men denne metoden skader også mange kulturminner. Spørsmålet er om det finnes metoder som kan være med å i større grad prioritere, og dermed begrense skadevirkningene av prøvesjaktingen.

Nye metoder
Supplerende metoder i form av utvidet bruk av laserskanning fra fly eller på bakken, satellittbilder, og ikke minst geofysiske undersøkelsesmetoder vil kunne være med å gjøre prioriteringer før en går i gang med sjakting eller flateavdekking. Laserskanning fra fly og ved hjelp av bakkeskanner gir oss grunnlaget for å på en svært effektiv måte kunne analysere og tolke et landskap. Man har for eksempel mulighet til å fjerne data fra vegetasjonen i området, og kan således ”se” gjennom trekroner og løvverk. Data kan skyggelegges og høydeforskjeller kan manipuleres slik at man får fram detaljer i landskapet som ikke kan sees på flyfoto eller med det blotte øye. Som supplement til tradisjonelle metoder vil bruk av høyteknologiske metoder, i tillegg til effektivisering, kunne høyne kvaliteten ved registreringene.

Kulturfaglig kompetanse
Det er viktig at en her kombinerer høy kulturfaglig kompetanse (arkeologi og landskap) med spisskompetanse på tradisjonell landmåling, elektronisk skanning, geofysiske undersøkelsesmetoder, kart og GIS og IT-kompetanse. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er eksempel på et faglig miljø som satser sterkt innen dette feltet. Det er behov for å se nærmere på hva nye metoder og teknikker kan bidra til på området. Det bør foretas en kritisk gjennomgang og vurdering av de ulike metodene som brukes i dag, og videre vurder disse opp mot bruk av nye metoder og teknologier som i mindre grad medfører inngrep i kulturminnene.

Henvendelser på feltet kan rettes til NIKU ved Lars Gustavsen (23 35 50 53), e-post: lars.gustavsen(a)niku.no eller Ole Risbøl (23 35 50 25), e-post: ole.risbol(a)niku.no