Av Chris McLees, arkeolog og prosjektleder for utgravningen av Elgeseter kloster/Klostergata i Trondheim

Det har vært travle dager og uker ved utgravningen i Klostergata Trondheim. En rekke med syv hull har blitt gravd ned til vannrørene i det søndre fortauet som krysser fornminneområdet «Elgeseter kloster». Tre hull er gravd på steder hvor det har vært omfattende utsjakting i moderne tid. De inneholde dermed lite bevarte kulturlag. De andre inneholder derimot mindre partier bevarte kulturlag i form av rivningsmasse. Det vil si stein, mørtel og teglfragmenter som ble etterlatt på stedet da klosterkirken ble revet og plyndret for byggestein i perioden mellom 1500- og 1800-tallet.

Massene bærer tydelig preg av plyndring, og av moderne inngrep i bakken i forbindelse med graving for vannrør osv. Spredt i massene finner vi enkelte stykker tilhugde byggestein fra kirken og glaserte teglflis fra kirkegulvet, samt fragmenter av menneskebein – levningene av munkene som bodde og arbeidet på klosteret i middelalderen. Det er lite igjen av selve kirken, som ser ut til å ha blitt utsatt for omfattende plyndring for stein. I ett av hullene har vi imidlertid påvist en del av et kraftig murfundament. Dette består av større og mindre stein lagt i grøft. Vår foreløpige tolkning er at dette utgjøre en del av fundamentet til en større steinbygning, nærmere bestemt det sørøstre hjørnet til koret i selve klosterkirken. Hvis dette viser seg å være tilfelle, har vi nå anledning til å kartfeste ruinen mer nøyaktig i dagens terreng.

Murfundamentet sett mot sørvest. Dette kan være fundamentet til koret i klosterkirken.

 

I et større hull som ble gravd like sørøst for dette har vi avdekket en del av klosterets kirkegård. Gamle kart over ruinen og tidligere funn av skjelett i nærområdet tydet på at kirkegården har ligget øst og nord for kirken. Vi trodde i utgangspunktet at vi ikke skulle kom bort i det, men det er nå klart at kirkegården har strukket seg lengre sør og øst enn tidligere antatt.

Et område på om lag 5 m x 5 m inneholder flere in situ graver. Området er avgrenset av moderne grøfter og kutt. Det er så langt påvist rester av minst ni synlige kistebunner som ligger på forskjellige nivåer i grøftekantene. Gravene er kuttet ned i og fylt igjen med meget kompakt rasleire, og enkelte går også inn i hverandre. Bevaringsforholdene for organisk material er dessverre meget dårlig, i hvert fall i den øverste delen av kirkegården.

Utgravning av den påviste delen av kirkegården pågår

Det som er bevart er meget nedbrutte rester av kister med enkelte funn av forvitrede menneskebein. Det er et tidskrevende og møysommelig arbeid å rense disse skjøre restene frem i kompakt leiregrunn. Én nesten komplett kistebunn er så langt renset frem, men det ligger flere deler i massen. For å sikre kildeverdien tar vi en rekke naturvitenskapelige prøver fra gravene, og vi tar vare på beinrester til fremtidige humanosteologiske analyser.

Feltleder Reidar Øiangen renser fram en kistebunn som GIS-feltleder Phil Wood skal måle inn
Menneskekjeve under fremrensing

Tidligere i uken fikk vi besøk av skolebarn som deltar i NTNU Vitenskapsmuseet sin sommerskole «Sommerlarm» for forskerspirer i 10-12 års alderen. Graving av kirkegården fikk mye oppmerksomhet fra barna, som alltid er interessert i gamle bein!

 

Feltleder Reidar forteller besøkende barn om funn vi har gjort i klosterets kirkegård