Feltsesongen 2012 starter NIKU et forskningsprosjekt inn mot de nordnorske gårdshaugene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med blant annet Troms fylkeskommune, Universitetet i Tromsø og Arkeologisk museum. Nå i juni vil prosjektet i første rekke dokumentere gårdshaugen Saurbekken i Harstad kommune ved hjelp av georadar og laserskanner.

NIKU utfører geofysiske undersøkelser på Saurbekken i Harstad

Målet i denne omgang er å se om vi kan få kartlagt gårdshaugens utbredelse både i flate og dybde. Ved hjelp av en laserskanner vil vi kunne dokumentere gårdshaugens overflate til minste detalj, mens georadaren forhåpentligvis vil gi oss et bilde av kulturlagene under dagens overflate.  Først og fremst er vi ute etter bunnen av gårdshaugen for å kunne si noe om kulturlagsmengden.  Er vi heldige vil vi også kunne se strukturer som ildsteder og andre husrester fra jernalder og middelder bevart nede i gårdshaugen.

Gårdshaugen ved Saurbekken ble første gang undersøkt sommer 1970. Grunneieren på gården tok til å rydde jord tidlig på 1900-tallet. I den sammenheng ble det funnet betydelig mengde løsfunn som ble sendt inn til Tromsø Museum.  Undersøkelsene på 70-tallet viste at haugen består av minst en meter tykke kulturlag både fra vikingtid og middelalder, men har siden vært forlatt, og ingen har bodd på haugen de siste 600-årene.  Det ble også funnet spor av både et ildsted, stolpehull og voll i gresstorv fra bygninger som har vært en del av gården i forhistorisk tid. Funnene bestod i store trekk av keramikk, kleberkar og jernjenstander samt store mengder dyrebein, blant annet fra storfe, småfe og svin, samt torsk og en rekke andre fiskesorter (Holm-Olsen og Bertelsen, 1973).

Funnene bestod i store trekk av keramikk, kleberkar og jernjenstander samt store mengder dyrebein, blant annet fra storfe, småfe og svin, samt torsk og en rekke andre fiskesorter.

Hovedprosjektet starter i september, da vil det installeres måleutstyr som vil måle bevaringstilstand og bevaringsforhold i kulturlagene nede i gårdshaugen.

Laserskanning av gårdshaugen på Saurbekken i Harstad.

Prosjektets fulle navn er:

Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway (InSituFarms). Det er finansiert av Norges forskningsråd, og er et Miljø 2015-prosjekt.

Samarbeidspartnere:

Bioforsk, Jord og miljø

Kulturetaten, Troms Fylkeskommune

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Vienna Institute for Archaeological Science

Tromsø Museum, Universitetsmuseet

MVH Consult

Nationalmuseet i Danmark

Direktoratet for kulturminneforvaltning, Riksantikvaren

Referanser:

Holm-Olsen, Inger Marie og Reidar Bertelsen: 1973: «Gårdshaugen Saurbekken i Harstad», Nicolay nummer 13.

Bertelsen, Reidar 1973: «Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen», upublisert magistergradsoppgave, Universitetet i Bergen.

Les mer om forskningsprosjektet InSituFarms

Les mer om laserskanning

Les mer om georadar