NIKU har siden 2005 gjennomført flere laserskanningsprosjekter hvor forskjellige landskaptyper i forskjellige deler av landet har blitt skannet fra fly. Formålet med disse har vært å teste ut bruken av flybåren laserskanning i forhold til å påvise og dokumentere kulturminner fra lufta med spesiell fokus på kulturminner i skog. Det arbeides også med å utvikle metoder for miljøovervåking basert på denne teknikken. Hovedparten av disse prosjektene har vært forsknings- og utviklingsprosjekter som Riksantikvaren har bidratt med finansiell støtte til.

Metoden er effektiv til å undersøke store landskapsarealer for å påvise og dokumentere kulturminner. Datainnhentingen foregår ved at man sender laserpulser mot bakken fra utstyr montert under et fly eller helikopter. Pulsene skytes ut i meget stor fart og med en frekvens på mellom 70 000 og 150 000 ganger per sek. Lyspulsene reflekteres når de treffer bygninger, vegetasjon eller bakken og måleutstyr i flyet måler tiden det tar fra strålen sendes ut til det reflekterte signalet når tilbake. Fordi lysets hastighet er en kjent faktor, kan en omregne tiden til avstand. Da flyet hele tiden holder jevn høyde når det sender ut avstandsmålingene, kan en beregne høydevariasjoner på bakken.  Avansert GPS-utstyr i flyet sikrer georefereringen slik at hvert punkt får en x-, y- og z-verdi med en nøyaktighet på få desimeter. Punktskyen som består av de innsamlete xyz-dataene, kan så brukes til å generere høyoppløselige 3D-terrengmodeller som egner seg godt som grunnlag for analyser av forholdene på bakken. Fordi vi ønsker å registrere kulturminner vil vi være interessert i en modell som bare er laget på grunnlag av bakketreffene og som filtrerer bort vegetasjon og annet som hindrer innsyn til bakken. Som illustrasjonen nedenfor viser er dette fullt mulig.

Flyfoto og digital terrengmodell av samme skogholt i Halden kommune, Østfold